Bahçeşehir Psikolog

Psikolog; birey davranışlarını, zihinsel yapı ve süreçlerini inceleyen, inceleme sürecinde gözlem ve deney gibi bilimsel metotlardan yardım alan kişidir. Psikologluk mesleğinin temel kavramları ise duygu ve düşüncelerin analizi ile sentezidir. Oldukça geniş bir hizmet alanına sahip olan psikologlar, edindikleri bilgi, birikim ve deneyimi danışanlarının yararına tahsis eder; şikayet konusu durumlara ilişkin analiz ve değerlendirmede bulunduktan sonra çözüme ilişkin destek hizmeti verir.

Bahçeşehir Psikolog Neler Yapar?

Bahçeşehir psikolog geniş yelpazeli bir hizmet alanına sahip olduğundan, icra ettiği işlerin çeşitliliği ve sayısı da hayli fazladır. Fakat, psikoloğun görev alanına giren, hizmet verdiği başlıca konuları sıralamak gerekirse Bahçeşehir psikolog;

 • Doğum öncesi dönemden başlayarak çocukluk, ergenlik/gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde zihinsel ve fiziksel gelişim süreçlerini analiz eder,
 • Yaşa bağlı davranış değişikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesi ile ilgilenir,
 • Organik süreçlerin duygu, düşünce ve davranışlara olan etkisini inceler,
 • Biyolojik sistemler ile zihnin işlevi ve davranış arasındaki ilişkiyi analiz eder,
 • Kişilerarası farklılıkları (kaygı, sosyallik, başarı gereksinimi, saldırganlık vb.) inceler,
 • Bireylerde gözlenen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçleri tahlil eder,
 • İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine ilişkin çalışmalarda (psikoterapi) bulunur,
 • Fiziksek sağlık ve hastalık ile psikolojik faktörler arasındaki ilişkiyi inceler,
 • Kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır,
 • Sağlığı ve hastalığı etkileyen psikolojik, sosyal ve biyolojik faktörlerle ilgilenir,
 • Bireylerin mesleki uyumlarının geliştirilmesine çalışır.

Hangi Durumlarda Psikolog Yardımına Başvurmak Gerekir?

Modern hayatın beraberinde getirdiği güçlükler, günlük yaşamın doğal seyri içerisinde karşılaşılan problemler, stres, sağlık sorunları vb. birçok olgu, kişinin psikolog desteğine duyduğu gereksinimi artırmaktadır. Hangi durumlarda psikolog yardımına başvurulması gerektiğinin net bir yanıt yoktur. Zira, bireyin işlevselliğine zarar veren, hayat kalitesini olumsuz etkileyen ve rahatsızlık duymasına sebebiyet veren herhangi bir durum/durumlar karşısında psikolojik destek alınabilir.

Bir iyileştirme süreci ve yöntemi olarak psikolojik destek; bireyin duygusal güçlüklerle baş etmesi ve çeşitli psikolojik problemlerin tedavisi için yararlanılan psikoterapi gibi yaklaşımların da yer aldığı, terapist ve danışanın işbirliği içinde bulunduğu, psikolog marifetiyle icra edilen destek prosesidir. Belirttiğimiz üzere, psikolog yardımı almak için mutlaka karşı karşıya kalınması gereken ciddi bir ruhsal hastalık veya başkaca bir durum şart değildir; fakat, aşağıda sıralanan olgularda psikolog desteği almak doğru bir yaklaşımdır:

 • Depresyon, psikolojik yıpranma, iki haftadan uzun süren moral bozukluğu gibi duygu durumları,
 • Yaşamak için gereken enerjinin tükenmesi, motivasyon eksikliği,
 • Varoluşsal problemler,
 • Kimlik bunalımı,
 • Takıntılı düşünce ve davranışlar,
 • Verim ve üretkenliği düşüren iş hayatı sorunları,
 • Yaşamın sağlıklı seyrini engelleyen korkular, fobiler, kaygılar
 • Dikkat ve konsantrasyon temelli problemler,
 • Kendini keşfedememek, potansiyellerinin farkına varamamak,
 • Evlilik birliğine veya aile düzenine ilişkin sorunlar,
 • Öz güven eksikliği,
 • Çocukluk ve ergenlik dönemi problemleri,
 • Sosyal çevre ile sağlıklı, verimli, sürdürebilir ilişkiler kuramama,
 • Sosyal çevreye dahil ve adapte olamama, etkileşimde bulunamama,
 • Boşanma öncesi ve boşanma sonrası dönemde karşılaşılan sorunlar,
 • Tek ebeveynli ailelere ilişkin problemler,
 • Sınav, mülakat vb. durumlara karşı kaygı ve stres yönetimi,
 • Herhangi bir psikolojik rahatsızlık şikayeti, şüphesi ya da tanısı karşısında.